Accommodation in Croatia

Book your holiday apartment directly from property owners

 

Main Menu

Znale?? Mieszkanie

Apartament 2 osoby
Apartament 3 osoby
Apartament 4 osoby
Apartament 5 osoby
Apartament 6 osoby
Apartament 7 osoby
Apartament 8 osoby
Apartament maja
Apartament czerwca
Apartament lipca
Apartament sierpnia
Apartament wrze?nia
Apartament pa?dziernika

Recommended


Notice: Constant SOL_LIVESITE already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 6

Notice: Constant SOL_HOME already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 7

Notice: Constant SOL_ASSETS already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 8

Vodice jest znana miejscowo?? turystyczna znana z vibrancy, ró?norodno??, atrakcji turystycznych i przyjaznych ludzi. Le?y na wybrze?u, w szerokiej zatoce, 11 km na pó?nocny zachód od Szybenik, centrum Šibenik-Knin County. Vodice dzi? liczy oko?o 10.000 mieszka?ców i jest idealnym miejscem na wakacje, gdzie ka?dy mo?e znale?? co? dla siebie.

Pierwsze osady powsta?y w tle Vodice w czasach prehistorycznych. Wydaje si?, ?e Vodice by? cz??ci? wa?nego szlaku rzymskiego handlu wzd?u? której wiele osiedli wyros?a. Liczne badania archeologiczne odkryli pozosta?o?ci pre-rzymskich osiedli i Liburnian nekropolii 4 wieku pne. Strona zosta?a pierwsza wzmianka w 1402 roku pod nazw? Arausa.

Pola Vodice s? obfite z wody i gleby ?yznej. Jest to idealne miejsce do ?ycia wygodnego ?ycia. Mieszka?cy ros?y oliwek, winoro?li i owoce, które u?ywaj? do (i nadal jest) nazwa? Maraska. Dzi? pola jeszcze widocznych ?ladów mieszka?, w których ludzie zostali, i zachowane s? studnie i stawy wykorzystywane do hodowli wodnej.

Vodice_IHS_d.o.o

W zieleni pól mo?na dostrzec suche kamienne mury. Te du?e drywalls kamienne u?ywane do oznaczenia w?asno?ci ziemi, aby podzieli? go iw niektórych czasach, aby zapobiec jego opró?niania. S? one równie? dowody na duchu Dalmacji firmy, od ich woli, si?y i oporu. Odporny na czasie s? te? stare tradycyjne kamienne budynki w danych dziedzinach; schrony, które by?y u?ywane jako domy pasterskich lub jako schronienie przed z?? pogod? lub do przechowywania narz?dzi.

Ogl?danie od Vodice morza jest zdominowany przez panoram? Okit wzgórze z ko?cio?em Matki Boskiej Karmel. Pierwszy ko?ció? na tym wzgórzu zosta? zbudowany w 17 wieku, prawdopodobnie na fundamentach starszej kaplicy. Ko?ció? by? wielokrotnie przebudowywany, zosta? dwukrotnie zniszczony w czasie II wojny ?wiatowej oraz w wojnie o niepodleg?o??. Obecny uk?ad z ko?cio?a Matki Bo?ej z Karmel jest dzie?em architekta Nikoli Basic. Coric wie?a twierdzy, z drugiej strony, mówi si? wiele o historii tego miejsca. Jest on zachowany w?ród murów obronnych z czasów Turków. ?w Krzy?a od 1421 i barokowy ko?ció? ?w Krzy?a od 1746 roku s? równie? wa?nymi historycznymi sztuk i ciekawe widowisko.

Jako jeden z najbardziej popularnych o?rodków turystycznych Chorwacji, Vodice oferuje tysi?ce miejsc noclegowych w hotelach i apartamentach. Istniej? równie? 400 miejsc do cumowania w marinie, liczne restauracje i tawerny, kluby nocne, sportowe i rekreacyjne, w tym sportów wodnych, programów kulturalnych i artystycznych oraz wycieczki ?odzi? lub autobusem do pobliskich parków narodowych Krka i Kornati i Parku Przyrody Vransko Lake. Jak wida?, zakwaterowanie w Vodice jest bardzo zró?nicowany. W zale?no?ci od preferencji mo?na wybra? pobyt w jednym z luksusowych hoteli w lub nie Vodice tak fantazyjnych. Oczywi?cie, niektórzy ludzie wol? by? na w?asn? r?k? w przytulnym domu lub mieszkania, wi?c je?li jeste? jedn? z nich zapraszamy do korzystania z prywatnego zakwaterowanie w Vodice. Mo?na znale?? idealne mieszkanie lub will? na wakacje w Vodice, je?li to, co wolisz.

Vodice_beach_IHS_d.o.o

Nieko?cz?ce si? piaszczyste, kamieniste, betonu i kamieniste pla?e, d?ugie promenady (która idzie na zachód do Tribunj i na po?udniowy wschód do Srima), liczne sportowe i rekreacyjne programy, a tak?e wszelkiego rodzaju sportów wodnych zadowoli ka?dego turyst?. Kiedy znudzi ci si? wszystkich tych dzia?a?, w Vodice b?dziesz cieszy? si? prawdziwe specja?y dalmaty?skiej. Oznacza to, ?e wiele ryb w ka?dy mo?liwy sposób i gotowanymi warzywami. Lekka i zdrowa ?ywno??. Na szcz??cie prawie ka?dy dom w Vodice ma ma?y ogród i otwarte rynki sprzeda?y organicznych, pachn?ce owoce i warzywa, naturalnych kolorach i smakach.

Dla wszystkich mi?o?ników przyrody, istnieje kilka uroczych kempingów w Vodice. Po?o?ony na brzegu, otoczony pachn?cym sosnowym lasem, wygl?daj? jak w prawdziwej oazie spokoju.

W godzinach wieczornych, go?cie mog? zrelaksowa? si? wspania?? rozrywk? oraz programu na ?ywo muzyki. Kluby nocne w Vodice s? bardzo popularne i wiele osób przyje?d?a do Vodice do partii. Liczne tawerny oferuj? lokalne czarno-bia?ego wina z okolicznych winnic. Jak wielki jest? Po deserze, nie zapomnij poprosi? o szklank? domowego maraš?ina, wina s?odkie. Jest to rodzaj winogron szczególnie pysznego w tej dziedzinie, a wino jest g?adka. W ko?cu ka?dy przyzna, ?e ??gospodyni domowa Vodice fritule i kroštule maj? niewielkie wn?trze maraš?ina. Co to jest fritule i kroštule, zastanawiasz? Có?, to deser, a b?dziesz musia? uda? si? do Vodice dowiedzie? si?, co takiego jest.

Vodice_Riva_IHS_d.o.o

Vodice ma Infirmary, stomatolog, klinika weterynaryjna, apteka, poczta, kilka banków, stacja benzynowa oraz biuro turystyczne, gdzie u?ytkownicy mog? uzyska? wszystkie potrzebne informacje o miejscu. Och, zapomnia?em wspomnie? o ma?ych hoteli rodzinnych w Vodice. S? one coraz wi?ksz? popularno?? w ostatnich latach. Mo?esz by? zainteresowany w nich, by? mo?e.

Je?li chcesz mie? i aktywny wypoczynek, znajduje si? przysta? w Vodice, który zosta? wyró?niony "Europejsk? B??kitna flaga", chroniony przez dwóch falochronów, ze 415 miejsca dla wszystkich ?eglarzy w?ród was. Ponadto mo?na aktywnie sp?dzi? czas na rowerze w oznaczonych tras rowerowych, a tak?e spróbowa? podwodnego nurkowania. Istniej? ró?nego rodzaju cudów pod morzem Vodice. A je?li chcesz aktywnego wypoczynku pe?ne adrenaliny, do?wiadczy? magii archipelagu Kornati, mo?na walczy? z najwi?kszych ryb na Morzu Adriatyckim w s?ynnym Big Game Fishing lub prowadzi? pr?dko?? ?odzi i ogl?da? wspania?y krajobraz Kornati.

A je?li lubisz spokojne wakacje istnieje wiele zabytków kultury dziedzictwa do odkrywania. W godzinach wieczornych mo?na sp?dza? czas w nowym centrum kulturalnym Vodice który posiada 262 miejsc siedz?cych, jest klimatyzowany i wyposa?ony w nowoczesne urz?dzenia techniczne. Jest to idealne miejsce do sp?dzenia wolnego czasu relaksu w towarzystwie sztuki, rozrywki i kultury. Po zatrzymaniu przez publiczne czytelni biblioteki, wzi?? ksi??k? do wyboru i wróci? do tej samej pla?y odwiedzanej codziennie.

Vodice_Hotel_IHS_d.o.o

Dla mi?o?ników muzyki klasycznej organizowane s? wieczory muzyki klasycznej, gdzie mo?na podziwia? dzie?a klasyczne wykonywane przez chorwacki i artystów zagranicznych. Vodice gospodarzem Seaside Jazz Festival, która skupia wybitnych lokalnych i zagranicznych wykonawców. Festiwale, wystawy, koncerty i wiele, wiele wi?cej ni? mo?na sobie wyobrazi? - wszystko to odbywa si? w Vodice w okresie letnim. Sprawd?, co jest zgodnie z harmonogramem, kiedy zamierzasz odwiedzi? w Vodice. Centrum sokó? po?o?ony jest w sosnowym lesie w Dubrava, tylko 8 mil od centrum Sibenika, to wyj?tkowe miejsce, gdzie zwiedzaj?cy mog? dowiedzie? si? o tajemniczej ?ycia my?liwych nieba - Soko?ów. Centrum sokó? oferuje kilka mo?liwo?ci dalszego poznawania ?wiata tych drapie?ników.

Wygl?da jak Vodice jest miejsce na najbardziej ciekawi nas. Przy tak zró?nicowanej ofercie wszystko, to miejsce obiecuje niezapomniane wakacje dla swoich go?ci.

Recommended

http://bestdrugs4health.com/buy-pramipexole-online-mirapex-cost/ buy pramipexole online - http://edmeds24h.com/cialis-daily-for-use buy cialis daily