Accommodation in Croatia

Book your holiday apartment directly from property owners

 

Main Menu

Znale?? Mieszkanie

Apartament 2 osoby
Apartament 3 osoby
Apartament 4 osoby
Apartament 5 osoby
Apartament 6 osoby
Apartament 7 osoby
Apartament 8 osoby
Apartament maja
Apartament czerwca
Apartament lipca
Apartament sierpnia
Apartament wrze?nia
Apartament pa?dziernika

Recommended


Notice: Constant SOL_LIVESITE already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 6

Notice: Constant SOL_HOME already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 7

Notice: Constant SOL_ASSETS already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 8

Starˇwka Trogiru znajduje si? na ma?ej wyspie, z mostˇw ??cz?cy go z l?dem i wysp? Ciovo. Miasto jest podzielone na 3 cz??ci jedna cz???, ktˇr? po?o?onych na kontynencie, jedna cz??? na historycznej wyspie i jednej cz??ci na wyspie Ciovo, stare miasto jest cz?sto okre?lany jako muzeum miejskiego, ktˇry nie dziwi bior?c pod uwag? historyczne skarby ktˇry znajduje si? na Starym Mie?cie. - Roma?ski portal mistrza Radovana, gotycki i arcydzie?a renesansowych Gojkovic i Alesi, Duknovic i Nikola Firentinac itp. to tylko niektˇre z budynku i pomnik na Starym Mie?cie.

Odes?ano lat Trogir sta? si? jednym z g?ˇwnych o?rodkˇw wakacyjnych w Chorwacji, zarz?dzanie miastem postawi? na wiele wysi?ku w marketing miasta, wszystko naprawd? trwa?o, kiedy miasto otrzyma?o wymienione na li?cie UNESCO do ?wiatowego dziedzictwa kultury. Miasto posiada ??cznie 20.000 zarejestrowanych ?ˇ?ek, co jest wzgl?dne du?ej pojemno?ci uznaj?c, ?e miasto ma tylko 13.000 mieszka?cˇw.

W ci?gu ostatnich kilku lat zagraniczni inwestorzy nabyli nieruchomo?ci w mie?cie, wi?kszo?? tego maj?tku zosta?y starannie odnowione.

trogir

Historia Trogiru:

Pierwsi mieszka?cy na terenie dzisiejszej Trogir byli Ilirowie. Na 4 i 3 ct BC, Grecy za?o?yli tu koloni? Tragurium. Nast?pny colonisations w tej dziedzinie by?y Rzymianie, ktˇrzy wzi?li Tragurium do ich imperium. Ju? w tym okresie, Trogir by? wa?nym portem i spichlerz pa?stwa. Z upadku Cesarstwa Zachodniego, Trogir i innych starych rzymskich miast w Dalmacji sta? si? cz??ci? specjalnej prowincji Wojskowej Temat) Cesarstwa Bizantyjskiego.

Ze wzgl?du na po?o?enie na wyspie, miasto nie spe?nia tragiczny los Salona, ??ktˇry zosta? zniszczony podczas ataku Awarˇw i S?owian. Podczas migracji S?owian mieszka?cy zniszczonej Salony uciek? do Trogiru. Od 9 w. na, Trogir ho?d w?adcy Chorwacji. W roku 1107 zosta? wyczarterowany przez w?giersko-chorwackiego krˇla Coloman.

W 1123 Trogir zosta? zdobyty i prawie ca?kowicie zniszczony przez Saracenˇw. W krˇtkim czasie po tym zrobi?o si? odzyska?, ale nadal burzliwe czasy kontynuowa?: w?adcy cz?sto zmieniane, a w?rˇd nich krˇla Beli IV, a po nim chorwackich ksi???t, g?ˇwnie z rodziny Subic. W 1420 okres panowania Wenecji rozpocz?? i trwa? a? do jego upadku w 1797 roku, kiedy Trogir sta? si? cz??ci? imperium Habsburgˇw. Z wyj?tkiem krˇtkiej okupacji francuskiej od 1806 do 1814 roku, trwa?o to do 1918 roku. Po I wojnie ?wiatowej Trogir sta? si? cz??ci? Pa?stwa S?owe?cˇw, Chorwatˇw i Serbˇw, a nast?pnie Krˇlestwa Jugos?awii.

Podczas II wojny ?wiatowej, Trogir zosta? zaj?ty przez W?ochy, a nast?pnie uwolniony w 1944 roku. Od tego czasu nale?a? do drugiej Jugos?awii, a od 1991 do Chorwacji.

Kulturowe:

Mi?o?nicy kultury i zabytkˇw, sztuki, oryginalnej architektury i ?adne alejki maj? mo?liwo?? w Trogirze, aby dowiedzie? si? o rˇ?norodne i skomplikowane dziedzictwo - roma?ski portal g?ˇwny Radovana gotyku i renesansu arcydzie?a z Gojkovic i Alesi, Duknovic i Nikola Firentinac itd.

Ka?dy dostaje zaskoczony pi?knem tej per?y Dalmacji, jej mury miejskie, kamienne domy i ulice. Fakt, ?e UNESCO doda? star? cz??? miasta na list? ?wiatowego dziedzictwa kulturowego, podkre?la warto?? kulturow? miasta.

trogir-kamerlengo

Najwa?niejsze kulturalne rzeczy w Trogirze to:

Historyczne j?dro miasta Trogir ma oko?o 10 ko?cio?ˇw i liczne budynki z 13 wieku, 17-ta ct. Miasto bramy i mury miejskie z 15 ct. Wej?cie od strony pˇ?nocnej znajduje si? rze?ba Naj?wi?tszej Iwana Ursiniego, patrona tego miasta.

Twierdza Kamerlengo (15 w.), st?d jest wspania?y widok na miasto, w partii miesi?cach letnich koncertˇw odbywa si? w twierdzy.Undo edits

Recommended

http://bestdrugs4health.com/buy-pramipexole-online-mirapex-cost/ buy pramipexole online - http://edmeds24h.com/cialis-daily-for-use buy cialis daily