Accommodation in Croatia

Book your holiday apartment directly from property owners

 

Main Menu

Znale?? Mieszkanie

Apartament 2 osoby
Apartament 3 osoby
Apartament 4 osoby
Apartament 5 osoby
Apartament 6 osoby
Apartament 7 osoby
Apartament 8 osoby
Apartament maja
Apartament czerwca
Apartament lipca
Apartament sierpnia
Apartament wrze?nia
Apartament pa?dziernika

Recommended


Notice: Constant SOL_LIVESITE already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 6

Notice: Constant SOL_HOME already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 7

Notice: Constant SOL_ASSETS already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 8

Primošten to z pewno?ci? najbardziej atrakcyjny cel turystyczny w regionie. Znajduje si? on 28km Po?udniowy od Szybenika. Primošten po raz znajduje si? na ma?ej wyspie w bezpo?rednim s?siedztwie l?du - to nadal jest, jednak rozprzestrzeni? si? na ziemi, bo miasto urós? za granice wyspy oczywi?cie. Jest otoczony przez siedem ma?ych wysp. Jedyna w swoim pi?knem, Primošten pozostawia nikogo oboj?tnym. Co sk?py natura nie przewiduje, pracowici ludzie stworzyli sami, i uczyni? Primošten jeden z najbardziej atrakcyjnych miejsc na Adriatyku. Jest znany ze swoich rdzennych kamienne domy, ko?cio?y i w?skimi uliczkami, które tworz? doskona?? harmoni? mi?dzy przesz?o?ci? a tera?niejszo?ci? - i oczywi?cie dla swoich przyjaznych ludzi.

Bogata historia Primošten si?gaj? do 7 wieku pne kiedy pierwsi mieszka?cy przybyli do tego regionu. Po raz pierwszy nazwa pojawi?a Primošten by? w roku 1564. Jak wspomnieli?my wcze?niej, Miasto by?o po?o?one na wyspie i jest mostem z l?dem. Z tego powodu miejscowi nazwali Primošten na osiedlenie si?, na cze?? chorwackiego czasownika premostiti ust do zakresu). W czasie inwazji tureckiej w 1542 roku, wyspa by?a otoczona murem z wie?ami i mostu ruchomego pod??czony do l?du. Kiedy Turcy wycofali si? most zosta? zast?piony przez nasyp. Osada otrzyma?a swoj? obecn? nazw? w roku 1564.

Primosten-1

Historia Primošten i jego mieszka?ców opowiada historie rolnictwo i hodowlanych, poniewa? s? to g?ówne dzia?alno?ci gospodarczej przez d?ugi okres czasu. Primošten Dzisiaj jest wszystko o turystyce, która zacz??a si? rozwija? w po?owie XX wieku. Primošten szybko sta? si? jednym z wiod?cych o?rodków turystycznych na wybrze?u Adriatyku. Znalezienie zakwaterowania w Primošten w szczytowym okresie sezonu letniego w sierpniu mo?e by? trudne zadanie, poniewa? niektórzy z nas nauczyli, wi?c najlepsze co mo?esz zrobi?, to przygotowa? z wyprzedzeniem. I przygotuj si? na zafascynowany unikalnej ?ródziemnomorskiej atmosfery, architektury ?redniowiecznej, w?skimi uliczkami, krystalicznie czyste morze, ?wierszcze gor?ce, cienistych lasów sosnowych i s?onecznych pla?.

Co do hoteli w Primošten jest kilka do wyboru. Na pó?wyspie Raduša, na pó?noc od miasta w lesie sosnowym, znajduj? si? hotele i kamienistymi pla?ami. S?yszeli?my kilka dobrych s?ów o Hotel Zora, dlatego zach?camy do wypróbowania. Z drugiej strony, zakwaterowanie w hotelu w Primošten ma co? do zaoferowania nawet dla tych z Pa?stwa, którzy lubi? sp?dza? lato nago. Istnieje pla?a na po?udniowym brzegu Primošten, u podnó?a wzgórza Kremik, w ukrytej zatoczce, wi?c b?dziesz mia? swoj? prywatno?? przy jednoczesnym nag? k?piel w Adriatyku.

Primosten-2

W wi?kszo?ci s? to ma?e hotele, w bezpo?rednim s?siedztwie miasta, w najlepszej cz??ci wybrze?a otoczone lasami sosnowymi i prawie ka?dy pokój w hotelach Primošten posiada widok na morze i pla??. Pi?kne pla?e rozci?gaj? si? wzd?u? ca?ego pó?wyspu, a tam chodnik przez las sosnowy, je?li chcesz szuka? ?ródziemnomorskich zió? do domu z. Jedna strona pó?wyspu ma skalist?, a druga strona ma przepi?kne pla?e ?wirowe.

Kwatery prywatne w Primošten jest bardzo wszechstronny. Istniej? liczne pokoje i apartamenty w Primosten, które uczyni? ka?dy turysta szcz??liwy. Istniej? równie? wille w Primosten iw okolicy, do wynaj?cia. Ludzie w Primosten s? bardzo zaanga?owani w turystyk? i wszystko to co si? z nim. Kochaj? swoje miasto i zrobi? to kochasz te?. Mo?esz przegl?da? ?ywe, ma?e sklepy i sklepy z pami?tkami rozsianych po ulicach mo?na te? zanurzy? si? w atmosferze sportów letnich lub szuka? rozrywki w wielu formach - dla dzieci czy doros?ych. Celem jest zadowolenie go?ci i zapewni? im niezapomnianych wspomnie? z Primošten.

Mi?o?nicy Kemping równie? znajd? swoje miejsce w t?umie letnim jako kemping w Primošten ma wiele do zaoferowania w tej dziedzinie te?. U?ywamy us?ysze? niektórzy mówi?, ?e Primošten to raj dla turystów, którzy preferuj? camping. Nie próbowa?em tego jednego, jak my jedno, ?e wol? ogl?da? si? w hotelu, a nie obozu.

Poza turystyk?, Primošten znany jest równie? z produkcji oliwy z oliwek i wina. Primošten jest domem dla s?ynnego wina Babic. Winoro?l w tym regionie uprawiane s? od 8 wieku pne Pewnie nie wiesz, ale w latach trzydziestych 20. wieku, miasto Pary?u pi? wina i szampana z regionów Sibenik. Od po?owy lat 15 i do ko?ca 19 wieku z nieuniknionych wzlotów i upadków z powodu wojen, plantatorów i winiarzy obszarze Šibenik County by?y europejskich notabli wina. W tym czasie wino z tego obszaru by?a eksportowana w du?ych ilo?ciach do W?och, Francji i Austrii. Šibenik by?o wino chorwackie i europejskie super-moc. W drugiej po?owie 20. wieku w uprawie winoro?li na obszarze Šibenik zosta? przywieziony do skraju przepa?ci, gdy industrializacja rozpocz??a.

Tak wi?c, oprócz picia dobrego wina i pyszne jedzenie przed i po k?pieli w Adriatyku, co jeszcze mo?esz zrobi?? Có?, mo?na odwiedzi? winnice Bucavac je?li jeste? zainteresowany, aby zobaczy? swoj? unikaln? kompozycj?. Istnieje tendencja do w??czenia tego winnic? na List? ?wiatowego Dziedzictwa list i czy to rzeczywi?cie si? dzieje, winnice Bucavac b?dzie drugim winnice na ?wiecie chroniony przez UNESCO.

Primosten

Istnieje kilka starych ko?cio?ów, takich jak St George Church z 15 wieku, w starej cz??ci Primošten. Tak, po ca?ym dniu zwiedzania stare domy i ko?cio?y, by? mo?e b?dziesz zainteresowany przeciwnie - bawi. B?dziesz mi?o wiedzie?, ?e Primošten ma jedn? z najstarszych i najwi?kszych i najlepszych klubów w Chorwacji. Ka?dy entuzjasta strona z Chorwacji lub tych, którzy odwiedzili Chorwacj? z t? intencj? wie o klubie Aurora. Przyznajemy, ?e nie sp?dzamy cz??? godzin partyjnych tam. Czasy Fun!

Je?li lubisz spacerowa? godzinami, b?dziesz cieszy? si? spacerami na przepi?knym wybrze?u Primošten. Po tym wszystkim, trzeba po?wiczy? po tym wszystkim jedzenie i wino trzeba by?o. Oczywi?cie zawsze mo?na pop?ywa?, to pi?kna latem na wybrze?u. A je?li nie boisz si?, nurkowa?, poniewa? jest to okazja do zwiedzania jednego z najpi?kniejszych podwodnych ?wiatach bogatych w jaskinie, rafy, pozosta?o?ci statków i kto wie co jeszcze kryje si? tam. Mo?na nawet znale?? skarb jakiego?. W przesz?o?ci by?o du?o piratów przechodz?cych przez ten obszar, w drodze do Kornati, gdzie lubi? si? ukry? przed w?adzami.

Ach, Kornati .. Jest to jeden z dwóch parków narodowych w pobli?u Primošten, które trzeba odwiedzi?. Drugi to Plitvice. Oba s? unikalne w swym pi?knem i zarówno zostawi? was bez tchu. Je?li jednak s? jak my i wol? morze ni? wpadniesz g?ow? over heels na Kornati. Ale to ju? inna historia do opowiedzenia. Stay tuned i cieszy? si? razem w Primosten!

Recommended

http://bestdrugs4health.com/buy-pramipexole-online-mirapex-cost/ buy pramipexole online - http://edmeds24h.com/cialis-daily-for-use buy cialis daily