Accommodation in Croatia

Book your holiday apartment directly from property owners

 

Main Menu

Znale?? Mieszkanie

Apartament 2 osoby
Apartament 3 osoby
Apartament 4 osoby
Apartament 5 osoby
Apartament 6 osoby
Apartament 7 osoby
Apartament 8 osoby
Apartament maja
Apartament czerwca
Apartament lipca
Apartament sierpnia
Apartament wrze?nia
Apartament pa?dziernika

Recommended


Notice: Constant SOL_LIVESITE already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 6

Notice: Constant SOL_HOME already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 7

Notice: Constant SOL_ASSETS already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 8
Istria

Hotel-Park-in-RovinjIstria i pó?wyspu Istria jest o?rodkiem turystycznym Chorwacji, poniewa? ju? w 1960 roku przemys? turystyczny jest stale rozwija ofert? turystyczn?, która jest nic dziwnego, jak w bran?y turystycznej, przez wiele jest najwa?niejszym ?ród?em dochodów w tej dziedzinie Chorwacja.

Istria po?o?ony jest w pó?nocno-zachodniej cz??ci kraju pomi?dzy zatok? Kvarner i Zatoki Trie?cie. Wi?kszo?? ludzi ??czy? Istrii tylko z Chorwacj?, ale w sensie geograficznym, o 10% z pó?wyspu jest faktycznie na terytorium S?owenii i W?och.

Pó?wyspu Istria oferuje zró?nicowany krajobraz, wybrze?e jest do?? p?aska i stosowany g?ównie do hodowli i uprawy winoro?li w centrum pó?wyspu krajobraz pokryty jest wzgórzami, szczególnie w okolicach Motovon i Grožnjan, gdzie mnóstwo doskona?ego wina mo?na znale?? w cz??ci po?udniowo-wschodniej U?ka górach buduje granic? do Kvarner.

Miasta, aby odwiedzi? na wakacje

Umag jest po?o?ony tylko kilka kilometrów od granicy S?owenii co czyni go popularnym miejscem nie tylko w miesi?cu letnim. Liczne hotele i doskona?e zaplecze sportowe szczególnie do tenisa dokona?y Umag popularnym celem szkole? obozów poza g?ównym sezonem. Nice little old town jest wiedzie?, dla informatyków znakomitych restauracji rybnych.

Novigrad po?o?ony jest 15 km na po?udnie od Umagu, miasto kiedy? zupe?nie anonimowy, ale ostatnie lata, Novigrad sta?a si? coraz bardziej popularnym miejscem wypoczynku, nowe hotele, nowa marina, niektóre wielki kemping i coraz wi?cej kwater prywatnych maj? wzros?a popularno?? Novigrad jako i Istrii miejsce na wakacje.

novigrad

Porec to kolejny 16 km wzd?u? wybrze?a Istrii, miasto przez lata by? jednym z najbardziej popularnej miejscowo?ci na Istrii. G?ówn? atrakcj? jest starówka w Porec, z chronionego UNESCO Bazylika Eufrazjusza. Du?o Kwatery prywatne znajduj? si? w centrum miasta i na przedmie?ciach na pó?noc od miasta, obszar na po?udnie od Porec jest dos?ownie wype?niona hoteli.

Vrsar znajduje si? mniej ni? 10 km na po?udnie od Porec, miasto jest bardzo popularnym miejscem w?ród wczasowiczów i ?eglarzy. Najwi?kszy kemping naturystów w Europie Koversada po?o?ony jest w s?siedztwie Vrsar. Wi?kszo?? kwatery prywatne znajduj? si? do?? blisko do centrum miasta.

Rovinj jest niekwestionowana jedno z najpi?kniejszych miast w Chorwacji, stara cz??? miasta, która dzi? znajduje si? na pó?wyspie (stosowane by? Island) jest jak ?ywe muzeum, miejsca jest pe?na zabytkowej kamienicy. "Riva" jest pe?na ludzi siedz?cych w licznych kawiarni i restauracji wzd?u? nabrze?a. Hotele usytuowane s? g?ównie w po?udniowej cz??ci centrum miasta, prywatne apartamenty znajduj? si? w ca?ym mie?cie.

Pula jest najwi?kszym miastem w Istrii licz?ce 70.000, robi? na du?? naturalny port miasto sta?o si? "centrum" Istrii ju? z powrotem w 1 wieku, kiedy to Rzymianie panowa?. Architektoniczne pozosta?y z Imperium Rzymskiego, obejmuj? du?y amfiteatr ust Arena) oraz Forum Romanum i kilka innych budynków. W ci?gu ostatnich dziesi?cioleci Pula zosta? w procesie transformacji do nowoczesnego miasta turystycznego jest dzisiaj, miasto cz??? Verudela jest g?ównym hotel i teren obozu w mie?cie.

Rovinj-gemuese-Markt

Medulin na po?udniowym szczycie pó?wyspu jest z 9 kempingów, kemping "Mekka" z Istrii, mniej ni? 50 lat temu miasto by?o ma?e Fishermans wie?, dzi? gospodarz miasta ponad 20.000 turystów w sezonie, mo?liwo?ci jest zainteresowani z roku na rok, z nowego mieszkania i hotele w okolicach miasta.

Rabac po?o?ony jest w zatoce Kvarner, tu? pod historycznym Labin miasta, miasto skupia si? wokó? "Rabac" zatoki. Ludno?? 1000 osób, jest mno?ona przez wspó?czynnik 10 w miesi?cach letnich, kiedy Oliva obóz, hotele i wszystkie kwatery prywatne zajmuj? si? go??mi wakacyjnych.

Inne miasta i informacje o wakacjach w Istrii

Motovun miasto wzgórzu po?o?ony w regionie truflowym za Porec.

Groznjan inny miasteczko Hill Top po?o?ony mi?dzy Motovun i Umag.

Bale, Vodnjan, Labin, Fazana i kilka mniejszych miast

Domy z basenem mo?na znale?? na ca?ym pó?wyspie Istria zazwyczaj znajduj? si? one na wsi, s? jak wszystko inne w tej dziedzinie zamkn?? popularny tak wczesna rezerwacja jest wskazane.

Top oferta kulinarna w Istrii jest wiedzie?, na ?wie?e ryby i oliw? truflow?, który znajduje si? w okolicach Motovun, ceny s?ynnej bia?ej trufli idzie do 2.000 Euro / kilogram. Wino Istrii jest konieczno?ci?, w g??bi l?du za Novigradu i Pore? jest mnóstwo winiarni, które mo?na ?atwo znale??, post?puj?c zgodnie ze znakami z napisem drog? winn?.

 

Recommended

http://bestdrugs4health.com/buy-pramipexole-online-mirapex-cost/ buy pramipexole online - http://edmeds24h.com/cialis-daily-for-use buy cialis daily