Accommodation in Croatia

Book your holiday apartment directly from property owners

 

Main Menu

Znale?? Mieszkanie

Apartament 2 osoby
Apartament 3 osoby
Apartament 4 osoby
Apartament 5 osoby
Apartament 6 osoby
Apartament 7 osoby
Apartament 8 osoby
Apartament maja
Apartament czerwca
Apartament lipca
Apartament sierpnia
Apartament wrze?nia
Apartament pa?dziernika

Recommended


Notice: Constant SOL_LIVESITE already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 6

Notice: Constant SOL_HOME already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 7

Notice: Constant SOL_ASSETS already defined in /home/campingc/public_html/domains/solitum.hr/modules/mod_solrecommend_left/mod_solrecommend_left.php on line 8

Hvar nale?y do ?redniej Dalmacji wysp. Jest on po?o?ony w Split-Dalmacja County, w ?rodku grupy wysp, które s? cz??ci? powiatu. W jej bezpo?rednim s?siedztwie, na pó?noc od niego znajduje si? wyspa Bra?, i na po?udnie od niego jest Š?edro (oddzielony od niej Š?edorski kana?), Vis (bardziej w kierunku po?udniowym), wysp Paklinski Kor?ula i pó?wyspu Pelješac.

Wyspa Hvar, lub jak niektórzy lubi? to nazwa? - król w?ród wysp Dalmacji - jest znana od czasów staro?ytnych do jego wa?nej pozycji strategicznej i morskie. Przez ró?nych epok pojawi? si? w wielu rolach, oszcz?dzaj?c nam dzisiaj wiele kulturalnych i przyrodniczych pomników oraz literatury do nauki.

Dzi?ki ?agodnemu klimatowi, ciep?e zimy i przyjemne lato, wielu go?ci, naukowców i podró?ników, którzy s? przyci?gane do luksusowego ?ródziemnomorskiej przyrody, bogatej tradycji i Hvar wizyty nocnych rocznie. Hvar jest dzisiaj uwa?any za jeden z dziesi?ciu wysp na ?wiecie najpi?kniejszych.

hvar

Miasto Hvar jest dumny z najstarszych publicznych (krajowych) teatralnej w Europie. Hvar zosta? zbudowany w czasie przez wybitnych architektów krajowych i zagranicznych. Osza?amiaj?ca architektura w po??czeniu z rozleg?ymi polami lawendy, starych drzew oliwnych i winnic opowiada o harmonii pomi?dzy cz?owiekiem a natur? i jest odczuwalne na ka?dym kroku.

Bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe Hvar, która pochodzi z czasów prehistorycznych, gastronomii unikalnej, pi?kne pla?e i zatoki, krystalicznie czystej wodzie, dobrej jako?ci zakwaterowanie w prywatnych mieszkaniach Hvar i pokoje w prywatnych domach, a tak?e w hotelach w po??czeniu z ?yczliwo?ci? miejscowych ludzi s? gwarancj? pi?knej wakacje.

Na tym kawa?ku, b?dziemy rozmawia? o mie?cie Hvar, gdzie ka?dy mo?e znale?? co?, co da im spokój i prawdziwy relaks cia?a i duszy. Miasto niedawno obchodzi? 140 lat zorganizowanych dzia?a? zwi?zanych z turystyk?, wi?c nie dziwi, ?e oni wiedz?, jak zadba? o swoich go?ci.

Miasto Hvar mo?na dojecha? bezpo?rednio z portu Hvar, lub drogi od centralnej cz??ci wyspy. Gdy dojdziesz tam, od razu pod wra?eniem, poniewa? ca?e to miejsce wygl?da jak pomnik. Wieków kamie?, co sprawia jej podstawy i duch renesansu jest odczuwalne wsz?dzie. Niemniej jednak, Hvar to nie tylko zabytków, istnieje równie? t?tni?ce ?yciem port Hvar i Pakleni Wyspy, po?o?ony w przedniej cz??ci zatoki Hvar, jego hotele, apartamenty, klimatu, restauracji i barów, serdecznych gospodarzy, z których czyni Duch ekskluzywnej turystycznym.

?ycie nocne jest to, co przyci?ga m?odych ludzi z ca?ego ?wiata, którzy chc? dobr? rozrywk?. Jest to popularne miejsce partia, która zosta?a odwiedzona przez znanych wielu ?wiatów ', niedawno jeden jest Ksi??? Harry z Walii.

Hvar-Promenade

Wi?c, co jeszcze mo?na zrobi? w Hvar - zastanawiasz? Staraj si? je?? w jednej z wielu restauracji Hvar, które oferuj? ?wie?e owoce morza, domowe oliw? z oliwek, organiczne warzywa i domowe wino. Potem hop na jednej ?odzi wycieczkowych do zatok na wyspach Pakleni, i cieszy? morze i s?o?ce przez ca?y dzie?. Wtedy partia ponownie! ?ycie nocne na wyspie Hvar w wi?kszo?ci odbywa si? w mie?cie Hvar, która sta?a si? miastem, które nigdy nie ?pi - przynajmniej nie od czerwca do wrze?nia. Istnieje du?y wybór klubów w Hvar do odwiedzenia, a je?li si? nudzi?, lub je?li wolisz miejsce mniej zat?oczone, po prostu wybra? bar lub restauracj?, która wygl?da atrakcyjne dla Ciebie. Jest tak wielu z nich. Latem ?ycie nocne Hvar jest jedn? z najbogatszych w Adriatyku. Miasto ma wyj?tkow? atmosfer? i jest "zawsze co? si? dzieje. Zabawa trwa d?ugo w noc i go?cie mog? odwiedzi? liczne imprezy, restauracje, tawerny i kluby.

Gdy temperatura morza i powietrza osi?ga swój najwy?szy punkt w lecie, a port jest zbyt zat?oczone z luksusowymi jachtami, miasto Hvar staje si? jednym z najbardziej popularnych miejsc dla m?odych ludzi szukaj?cych zabawy. Nawet je?li nie jeste? taka m?oda wi?cej, poczujesz si? jak dwadzie?cia ponownie. To atmosfera miejsca, które jest tak uroczy.

Jednak atmosfera zmienia si? miasta z miesi?ca na miesi?c, wraz z inn? struktur? i wiek odwiedzaj?cych miasto. To tylko oznacza, ?e ??Hvar to ciekawe w ró?nych sytuacjach - od wczesnej wiosny do po?owy jesieni, a nawet w zimie, kiedy wszystko jest tak cicho.

Z wyj?tkiem lipca i sierpnia (kiedy jest najwi?ksza liczba odwiedzaj?cych), poziom ha?asu na ulicach od maja do po?owy pa?dziernika nie jest tak g?o?no, co pozostawia wystarczaj?co du?o czasu na spokojnym zwiedzanie miasta bez zbyt wielu ludzi na pla?ach . Jest to doskona?y czas dla wszystkich, którzy nie korzystaj? z dzikiego ?ycia nocnego, ale którzy lubi? powolnych spacerów i popijaj?c kaw?, maj?c jednocze?nie ciekaw? rozmow? (lub udost?pnianie plotek) i którzy ciesz? si? pyszne posi?ki i napoje w spokoju.

Co ka?dy kocha w Hvar s? dziewicze zatoczki w pobli?u miasta, które mo?na zwiedza? samochodem, rowerem lub je?li chcesz, mo?esz wybra? si? na spacer. W tych zatok mo?na p?ywa?, a nast?pnie od?wie?y? si? w pobliskich restauracjach i kawiarniach. Pla?e na wyspie Hvar s? w wi?kszo?ci kamieniste - kamienista, znajduje si? w zatokach, otoczone sosnowym lasem i ?ródziemnomorsk? ro?linno?ci? nisk?. Jednak?e, istnieje równie? kilka naturalnych piaszczystych pla?, g?ównie w pó?nocnej cz??ci wyspy, ze wzgl?du na fakt, ?e pó?nocny wiatr (Bura) i fale od strony pó?nocnej s? silniejsze ni? na po?udniu. Pomy?leli?my, ?e ?wirowe pla?e zlokalizowane g?ównie w mniejszych zatok na pó?nocnym brzegu wyspy s? bardziej odpowiednie dla dzieci. Jedno jest pewne, gdziekolwiek na wyspie Hvar masz p?ywa?, to b?dzie w krystalicznie czystym morzu, czyste i nieska?one!

Je?li chodzi o zakwaterowanie w Hvar, powiedzmy, ?e jest wszystko kto? mo?e jak. Je?eli szukasz hoteli w Hvar, tam s? wszystkie rodzaje kategorii hotelu, od luksusowych hoteli pi?ciogwiazdkowych do skromnych nich. Je?li jednak wolisz by? na w?asn? r?k? i poczu? si? jak w domu, potem b?dziesz szuka? kwater prywatnych w Hvar, takich jak mieszka? i domów do wynaj?cia. Te, które znajduj? si? w centrum starego miasta s? nieco dro?sze, naturalnie. Jednak wi?kszo?? z pokoi i apartamentów w prywatnych domach znajduj? si? na pó?nocnej cz??ci zatoki pod niewielkim wzniesieniu zwanym Glavice. Ponadto, istnieje wiele willi wypoczynkowych w okolicach miasta, takie jak kamiennych budynków, które zosta?y odnowione, a tym samym skutecznie ??cz?c przesz?o?? i czasy wspó?czesne. Ponadto, dla wszystkich mi?o?ników przyrody, istniej? dwa pi?kne kempingów w Hvar z w?asnymi pla?ami pi?kne, otoczone aromatycznym lasem sosnowym.

Je?li chodzi o jedzenie w Hvar, dobrze, rada to zrobi? w jednej z licznych konobas, jak te miejsca serwuj? pyszne Dalmacji organicznych (wi?kszo?? czasu) ?ywno?ci. Oczywi?cie, w po??czeniu z domowym winem. Nikt w Dalmacji ma swój obiad lub kolacj? bez kieliszek wina, wi?c dlaczego prawda?

Recommended

http://bestdrugs4health.com/buy-pramipexole-online-mirapex-cost/ buy pramipexole online - http://edmeds24h.com/cialis-daily-for-use buy cialis daily